yeu thich 0

Bơm piston dùng N2/O2/Ar lỏng

telephone