yeu thich 0

Áp kế, nhiệt kế, lưu lượng kế

telephone