yeu thich 0

Khí hỗn hợp, khí hiệu chuẩn

telephone